เจ้าหน้าที่ให้บริการหลากลายภาษา ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น