Facebook

Frequency Ask Question

FAQ about Keep It Self storage service

ช่องทางในการชำระเงิน

ช่องทางในการชำระเงิน

1.ชำระเงินด้วยการโอนเงินมาที่
Kasikorn Bank , Branch : Sukhumvit 33 ( Bangkapi ) Saving Account,
Account name : CRE ( Thailand ) Co . , Ltd .
Account number : 037 – 3 – 77528 – 2

2.ชำระเงินด้วยบัตร Visa,Master card

3.ชำระเงินผ่านPrompt pay QR Code

4.ชำระรายเดือน Direct Debit (เฉพาะลูกค้าที่เช่าตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป) สำหรับลูกค้าที่เช่าโมบายล็อกเกอร์จะไม่สามารถชำระผ่านช่องทางนี้ได้
ธนาคารที่รองรับ Kasikorn Bank, Bangkok Bank

5.ชำระผ่าน PayPal

เอกสารที่ใช้ในการทำสัญญามีอะไรบ้าง

สำหรับบุคคล
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/Passport/ใบขับขี่
2.สำเนาหน้าสุมดบัญชีธนาคาร(สำหรับคืนเงินมัดจำ)

สำหรับนิติบุคคล
1.สำเนาหนังสือรับรองบริษัท
2.สำเนาพาสปอตหรือบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
3.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร(สำหรับคืนเงินมัดจำ)

ขั้นตอนการใช้บริการเบื้องต้นมีอะไรบ้าง

ขั้นตอนการใช้บริการ Keep It ที่เก็บของให้เช่าจากญี่ปุ่น
1.เลือกห้องที่ต้องการใช้

2.ตกลงทำสัญญา

3.ชำระค่าบริการ

4.นำของเข้าเก็บห้องเก็บของได้

ขั้นตอนการใช้บริการ Keep It โมบายล็อกเกอร์
1.เลือกห้องที่ต้องการใช้

2.ลงทะเบียน

3.ชำระค่าบริการ

4.เก็บของ สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ไหน?

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ไหน?

สามารถติดตามข่าวสารได้จากทางเว็บไซด์หรือ

Web Site : https://keep-it-th.com/blog/
Facebook : https://www.facebook.com/keepitth/
Line : @keepitth
Youtube : KEEP IT Thailand

ระยะเวลาเช่าขั้นต่ำที่สามารถเช่าได้?

บริการ Keep It ที่เก็บของให้เช่าจากญี่ปุ่น
ลูกค้าสามารถเช่าได้อย่างน้อย 1 เดือนขึ้นไป


บริการ Keep It โมบายล็อกเกอร์
ลูกค้าสามารถเช่าได้อย่างน้อย 1 อาทิตย์ขึ้นไป

TOP